تبلیغات
آپدیت جدید نود 32 - وصیت نامه داریوش کبیر بنیان گذار حقوق بشر

اینك كه من از دنیا می روم بیست و پنج كشور جزو امپراطوری ایران است و در تمام این كشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن كشورها دارای احترام هستند و مردم این كشورها در ایران نیز دارای احترام می باشند.جانشین من خشایارشاه باید مثل من در حفظ این كشورها بكوشد و راه نگه داری این كشورها این است كه در امور داخلی آنها مداخله نكند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد.اكنون كه من از دنیا می روم تو دوازده كرور دریك زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یكی از اركان قدرت تو می باشد زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلكه به ثروت نیز هست.البته به خاطر داشته باش كه تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینكه از آن بكاهی.من نمی كویم كه در مواقع ضروری از آن برداشت نكن زیرا قاعده این زر در خزانه آن است كه هنگام ضرورت از آن برداشت كنند اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان.مادرت آتوسا بر من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم كن.ده سال است كه من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف كشور هستم و من روش ساختن انبارها را كه با سنگ ساخته می شود و به شكل استوانه است در مصر آموختم . چون انبارها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبارها چند سال می ماند بدون اینكه فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه دهی تا اینكه همواره آذوقه دو یا سه سال كشور در انبارها موجود باشد و هر ساله بعد از اینكه غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تأمین كسرخواروبار استفاده كن و غله جدید را بعد از اینكه بوجاری شد به انبارها منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوقه در این مملكت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشكسالی شود.هرگز دوستان و ندیمان خود را به كارهای مملكتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو كافی است چون اگر دوستان و ندیمان خود را به كارهای مملكتی بگماری و آن به مردم ظلم كنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری كه رعایت دستی بنمایی.كانالی كه من می خواستم بین شط نیل و دریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به انجام نرسیده و تمام كردن این كانال از نظر بازرگانی و جنگلی خیلی اهمیت دارد و تو باید آن كانال را باتمام برسانی و عوارض عبور كشتیها نباید آنقدر سنگین باشد كه ناخدایان كشتیها ترجیح بدهند كه از آن عبور نكنند.اكنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینكه در این قلمرو ایران،نظم و امنیت برقرار كند،ولی فرصت نكردم سپاهی به یونان بفرستم وتو باید این كار را به انجام برسانی.با یك ارتش نیرومند به یونان حمله كن و به یونانیان بفهمان كه پادشاه ایران قادر است مرتكبین فجایع را تنبیه كند.توصیه دیگر من به تو این است كه هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده.چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغگو را از خود دورنما.هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نكن و برای اینكه عمال دیوان به مردم مسلط نشوند برای مالیات،قانونی وضع كردم كه تماس عمال دیوان را با مردم خیلی كم كرده است و اگر این قانون را حفظ كنی عمال حكومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت.افسران و سربازان ارتش را راضی نگهدار و با آنها بد رفتاری نكن. اگر با آنها بد رفتاری كنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل كنند.اما در میان جنگ تلافی خواهند كرد.ولو به قیمت كشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها اینطور خواهد بود كه دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینكه وسیله شكست خوردن تو را فراهم نمایند.امر آموزش را كه من شروع كردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا اینكه فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر قدر كه فهم و عقل آنها زیادتر شود،تو بااطمینان بیشتر می توانی حكومت كنی.همواره حامی كیش یزدان پرستی باش. اما هیچ قومی را مجبور نكن كه از كیش تو پیروی نماید و پیوسته به خاطر داشته باش كه هر كس باید آزاد باشد كه از هر كیش كه میل دارد پیروی نماید.بعد از اینكه من زندگی را بدرود گفتم،بدن من را بشوی و آنگاه كفنی را كه خود فراهم كرده ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار.اما قبرم را كه موجود است مسدود نكن تا هر زمان كه می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی،من كه پدر تو و پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج كشور سلطنت می كردم مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد زیرا سرنوشت آدمی این است كه بمیرد،خواه پادشاه بیست و پنج كشور باشد یا یك خاركن و هیچ كس در اینجا باقی نمی ماند. اگر تو هر زمان كه فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت را ببینی،غرور و خودخواهی بر تو غلبه خواهد كرد اما وقتی مرگ خود را نزدیك دیدی،بگو كه قبر مرا مسدود نمایند و وصیت كن كه پسرت قبر تو را باز نگهدارد تا اینكه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند.زنهار،زنهار،هرگز مدعی و هم قاضی نشو اگر از كسی ادعایی داری موافقت كن یك قاضی بیطرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار بدهد و رأی صادر نماید.زیرا كسی كه مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد كرد.هرگز از آباد كردن دست برندار،زیرا اگر دست از آباد كردن برداری كشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا قاعده اینست كه وقتی كشورآباد نمی شود به طرف ویرانی می رود.در آباد كردن،حفر قنات و احداث جاده و شهر سازی را در درجه اول اهمیت قرار بده.عفو و سخاوت را فراموش نكن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت.ولی عفو فقط موقعی باید به كار بیاید كه كسی نسبت به تو خطایی كرده باشد و اگر به دیگری خطایی كرده باشد و تو خطا را عفو كنی ظلم كرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای.بیش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور كسانی كه غیر از تو در اینجا حاضر هستند كردم تا اینكه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را كرده ام و اینك بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس میكنم كه مرگم نزدیك شده است.

آخرین پست ها

bahar22

كد پرواز پرندگان

فال عشق

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس