تبلیغات
آپدیت جدید نود 32 - کورش

منشور آزدای کوروش که به عبارتی حدوداً 2543سال قبل یعنی درسال 539 قبل میلاد بعد

ازتسخیر وفتح شهر بابل صادر شده است درخواهند یافت که به مراتب این منشور ازاعلامیه حقوق

بشر انقلابیون فرانسه درقرن 17میلادی واعلامیه حقوق بشر قرن 20میلادی سازمان ملل متحد

پربارترو معنوی تر است

 کوروش بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار ، در بابل تاجگذاری کرد و بعد از تاجگذاری ، در

معبد مردوک خدای بزرگ بابل ، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود متن سخنرانی و کتبیه

کوروش دراکتشافات بین النهرین از ویرانه قدیم شهر « اور »  بدست آمداین کتیبه سنگی که اکنون

در کتابخانه ملی انگلستان نگهداری میگردد از قدیمترین و مهمترین اسناد حقوق بشر ، در تاریخ

باستان است.در این کتبیه کوروش اولاًخود وقلمروپادشاهی خود را  بیان داشته، آنگاه در مقام

بیان حقوق بشر و منشور آزادی خویش چنین سخن می راند

ترجمه منشور حقوق بشر کوروش

 اینک که به یاری مزدا ، تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام  می کنم

که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهددین و آیین و رسوم

ملتهایی که من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر

دستان من ، دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر

قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند .

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به

من   می دهد ،هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است ، که

مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من برای سلطنت

آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد .

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،کسی به

دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او

خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .

من تا روزی که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به

نحو دیگر  بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید

من تا روزی که زنده هستم ، نخواهم گذاشت که شخصی ، دیگری را به بیگاری بگیردو بدون

پرداخت مزد ،  وی را بکار وادارد

من امروز اعلام می کنم ، که هر کس آزاد است ، که هر دینی را که میل دارد ، بپرستد و در هر

نقطه که میل دارد سکونت کند ،مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غضب ننماید ،و هر شغلی

را که میل دارد ، پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است ، به مصرف برساند ، مشروط به

اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند

من اعلام می کنم ، که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت

تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده ، مجازات کرد .

مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب

تقصیر  میشود ، فقط مقصر باید مجازات گردد ، نه دیگران

من تا روزی که به یاری مزدا ، سلطنت می کنم ، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام

و کنیز بفروشندو حکام و زیر دستان من ، مکلف هستند ، که در حوزه حکومت و ماموریت خود ،

مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوندو رسم بردگی باید به کلی از جهان

برافتد .

و از مزدا خواهانم ، که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک

اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .

کــــوروش

دعای کوروش در حق سرزمین ایران : اهورا مزدا ، این سرزمین را ، این مرز و بوم را ، از کینه ، از

دشمن ، از دروغ و از خشکسالی حفظ کند .

آخرین پست ها

bahar22

كد پرواز پرندگان

فال عشق

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس